Tiếp stt trước: Sao kê ủng hộ Cơm Có thịt gửi về TK QUY TRO NGHEO VUNG CAO 0611001917137 VIETCOMBANK từ 5/5 đến 8/5/2017

Tiếp stt trước: Sao kê ủng hộ Cơm Có thịt gửi về TK QUY TRO NGHEO VUNG CAO 0611001917137 VIETCOMBANK từ 5/5 đến 8/5/2017

Tiếp stt trước: Sao kê ủng hộ Cơm Có thịt gửi về TK QUY TRO NGHEO VUNG CAO 0611001917137 VIETCOMBANK từ 5/5 đến 8/5/2017, trong đó chủ yếu là ủng hộ tặng thịt cho học sinh vùng cao. (Các ủng hộ từ 30.4 đến 4.5 và qua PayPal, qua TK khác xem trên stt trước)
Cám ơn các bạn!
08/05/2017 MBVP – 0839216 100,000.00 MBVCB.2015959.gui thit cho cac chau.CT tu trinh bao giang toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
08/05/2017 VNCK – 0575303 500,000.00 IBVCB.0705170374151001.Dong gop cho chuong trinh tang Lon cho tre em vung cao
08/05/2017 MBVP – 0836343 200,000.00 MBVCB2012665.Ung ho Com Co Thit thang 5/2017.CT tu 0071000619908 PHAM PHUC KHANH MiNH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
08/05/2017 VNCK – 0679048 2,000,000.00 IBVCB.0805170204297001.Dang cong tru chuyen tien tu thien
08/05/2017 VNCK – 0673830 400,000.00 IBVCB.0805170883663004.Vu Thi My Binh Nam Dinh TANG THIT CHO HS
08/05/2017 VNCK – 0671235 1,000,000.00 IBVCB.0805170823135001.Nguyen Truong Son Ha Dong, Ha Noi TN
08/05/2017 MBVP – 0879751 200,000.00 MBVCB.2063634.ung ho cct thang 5.CT tu phuong toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
08/05/2017 L332 – 0006696 1,000,000.00 IBPS/SE:01202001.DD:080517.SH:10014464.BO:PHAM TRUNG MINH.995217050810217 – TANG THIT CHO HOC SINH
08/05/2017 ZZ61 – 0014653 2,000,000.00 Sender:01341001.DD:080517.SHGD:10001256.BO:LE THI THANH XUAN.(994CTMP171280007)UNG HO CT C OM CO THIT.
08/05/2017 VNCK – 0659621 1,000,000.00 IBVCB.0805170177927003.Nguyen THI Hong VAN P.Dakao, q.1, tp HCM Giup hoc tro Vung cao
08/05/2017 VNCK – 0658662 2,000,000.00 IBVCB.0805170833395001.Quy TNVC Ung ho Thit cho tre vung cao
08/05/2017 VNCK – 0656934 400,000.00 IBVCB.0805170817871001.Chau Luong Trung Kien ung ho CCT T4+5/2017
08/05/2017 VNCK – 0654603 200,000.00 IBVCB.0805170598413001.TANG THIT
08/05/2017 J633 – 0038224 300,000.00 Sender:79310001.DD:080517.SHGD:10019020.BO:NGUYEN THI TRANG.NGUYEN THI TRANG TANG THIT CHO HS
08/05/2017 ZZ61 – 0012709 500,050.00 Sender:48304001.DD:080517.SHGD:10000315.BO:NGUYEN MA?NH KHOI.TANG THIT TAI NGOAI THUONG V IET NAM CN BA DINH
08/05/2017 XC92 – 0000074 1,316,250.00 quy tro ngheo vung cao nt bhxh thang 5/2017 vao ma so bhxh_hw0094a
08/05/2017 YA89 – 0006428 100,000.00 IBPS/SE:01202001.DD:080517.SH:10009676.BO:TRAN THI HANH.995217050855701 – TANG THIT CHO HS VUNG CAO
08/05/2017 XC92 – 0000045 3,624,750.00 QUY TNVC TT LUONG T4-PHUNG THI THU
08/05/2017 XC92 – 0000046 3,600,000.00 CT HO TRO EM NGUYEN THI NGOC NHU TU NGAY 1/5/2017 DEN 31/5/2017 THEO BBTT KY NGAY 18/06/20 17
08/05/2017 XC92 – 0000047 3,624,750.00 quy tnvc tt luong thang t4-trinh thanh hai
08/05/2017 XC92 – 0000049 89,149,575.00 CT TAI TRO DOT 3 CHO UBND XA LAM HOA THEO HD TAI TRO VON SO 19/2016/QTNV-UBNDXLH NGAY 15/1 2/2016 NHH: AGRIBANK TUYEN HOA
08/05/2017 YA89 – 0005960 200,000.00 IBPS/SE:79307006.DD:080517.SH:10008143.BO:NGUYEN HOANG LONG.IBUNG HO COM CO THIT
08/05/2017 VNCK – 0633463 500,000.00 IBVCB.0805170936412001.TANG THIT CHO HS , thong tin tren website de giup la Anonymous nhe
08/05/2017 VNCK – 0632405 10,000,000.00 IBVCB.0805170118036001.CT CP TP An toan Tam Thanh Tu Liem – Ha Noi ung ho quy tro ngheo vung cao
08/05/2017 VNCK – 0632334 200,000.00 IBVCB.0805170107300002.Huy Tu – Thuy Dung Ngu Hiep, Thanh Tri, Ha Noi Ung ho quy
08/05/2017 ZZ49 – 0005420 500,000.00 Sender:79305013.DD:080517.SHGD:10000152.BO:DAO VINH QUANG.CHUYEN CN BA DINH HA NOI TAI KHO AN TRICH NO: 210014849013900, NOI DUNG CHUYEN: TANG THIT CHO HS
08/05/2017 ZZ61 – 0010199 300,000.00 Sender:01201001.DD:080517.SHGD:10009691.BO:VU THI NHUNG.CK TU 711A34232099 126 VU THI NHUN G. ND: TANG THIT CHO HS
08/05/2017 ZZ61 – 0009624 300,000.00 Sender:01201001.DD:080517.SHGD:10009011.BO:BUI THUY LINH.CK TU 711A08035434 126 BUI THUY L INH. ND: TANG THIT
08/05/2017 J633 – 0023366 1,000,000.00 Sender:01314001.DD:080517.SHGD:10001260.BO:HOANG THI HUONG TRA.TANG THIT CHO HS
08/05/2017 MBVP – 0860087 250,000.00 MBVCB.2040539.ung ho quy.CT tu trang toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
08/05/2017 J633 – 0017242 300,000.00 Sender:79204017.DD:080517.SHGD:17001857.BO:NGUYEN THI ANH THU.MS ANH THU UNG HO CHUONG TRI NH COM CO THIT.
08/05/2017 ZZ61 – 0007493 200,000.00 Sender:01314001.DD:080517.SHGD:10000598.BO:LE THI NHUNG.TANG THIT CHO HOC SINH
08/05/2017 ZZ61 – 0006907 1,200,000.00 Sender:79303008.DD:080517.SHGD:10007763.BO:TRAN VAN XUYEN.XUYEN. T.ANH. TRANG MUA THIT LON CHO TRE
08/05/2017 J633 – 0016224 1,000,000.00 Sender:79310001.DD:080517.SHGD:10008040.BO:NGUYEN THANH TRUNG.TANG THIT
08/05/2017 MBVP – 0856310 500,000.00 MBVCB.2036090.Tang thit.CT tu Pham Mai Phuong toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
08/05/2017 ZZ07 – 0007098 10,790,173.00 Sender:01605001.DD:080517.SHGD:10000697.BO:1/PAYPAL INC. 2/2211 NORTH FIRST STREET.(305712 8462) VCB VN HANOI /BNK/5Q922A53PWXRN PAYPAL WITHDRAW /ROC/5Q922A53PWXRN
08/05/2017 VNCK – 0612054 200,000.00 IBVCB.0805170269914001.chau Nguyen Huu Duong 34/87/639 Hoang Hoa Tham, Ba Dinh, HN ung ho quy tro ngheo vung cao
08/05/2017 ZZ61 – 0006084 2,800,000.00 Sender:01348002.DD:080517.SHGD:10001652.BO:MS TA THI THU HUONG.TA DUY HIEN PHU LY, HA NA M TANG THIT CHO HS VUNG CAO
08/05/2017 YA89 – 0005700 5,000,000.00 IBPS/SE:79307006.DD:080517.SH:10007873.BO:LE HONG GIANG.IBLE HONG GIANG CHUYEN KHOAN CHO Q UI TRO NGHEO VUNG CAO
08/05/2017 Z062 – 0000025 500,000.00 vo thuy linh – vo thuy duong tang thit cho hoc sinh GD TIEN MAT
08/05/2017 VNCK – 0607668 1,000,000.00 IBVCB.0805170921768001.TANG THIT CHO HS
08/05/2017 0584 – 0005635 200,000.00 IBPS/SE:01201001.DD:080517.SH:10006120.BO:NGO VAN VIEN.CK TU 711A05293935-344-NGO VAN VIEN . ND: TANG THIT CHO HOC SINH
08/05/2017 VNCK – 0603159 300,000.00 IBVCB.0805170806110002.KHANG LAN – HP TANG THIT CHO HS
08/05/2017 R659 – 0000078 200,000.00 VU THI THUY TRANG : TANG THIT CCHO HS GD TIEN MAT
08/05/2017 J633 – 0012942 300,000.00 Sender:79310001.DD:080517.SHGD:10002092.BO:NGUYEN XUAN CUONG.TANG THIT CHO HS
08/05/2017 XJ42 – 0005545 300,000.00 IBPS/SE:79310001.DD:080517.SH:10007871.BO:NGUYEN THI MAI ANH.TANG THIT
08/05/2017 J633 – 0012099 200,000.00 Sender:79310001.DD:080517.SHGD:10008902.BO:VU THI ANH DAO.CHUC CAC EM CO THAT NHIEU SUC KH OE
08/05/2017 ZZ61 – 0004917 400,000.00 Sender:79310001.DD:080517.SHGD:10009045.BO:DAM VAN NGA.TANG THIT CHO HS
08/05/2017 ZZ61 – 0004904 500,000.00 Sender:79310001.DD:080517.SHGD:10007997.BO:TRAN THIEN TRUC PHUONG.TANG THIT
08/05/2017 VNCK – 0596071 500,000.00 IBVCB.0805170530488001.cac ban: In Soc Gau ung ho cac ban vung cao
08/05/2017 VNCK – 0595749 2,000,000.00 IBVCB.0805170892308001.TANG THIT CHO HS
08/05/2017 ZZ61 – 0004655 300,000.00 Sender:79310001.DD:080517.SHGD:10006856.BO:DANG THU TRANG.TANG THIT CHO HS
08/05/2017 J633 – 0011220 200,000.00 Sender:01309001.DD:080517.SHGD:10001641.BO:NGUYEN DANG QUANG.DONG HANH CUNG QUY COM CO THI T
08/05/2017 J633 – 0010766 500,000.00 Sender:01309001.DD:080517.SHGD:10001580.BO:NGUYEN TUYET NHUNG.TANG THIT CHO HOC SINH
08/05/2017 ZZ61 – 0004358 500,000.00 Sender:01201001.DD:080517.SHGD:10005009.BO:NGUYEN HUY TOAN.CK CHO QUY TNVC
08/05/2017 C263 – 0006022 2,000,000.00 /Ref:P580296{//}/Ref:P580296{//}RUOU HAVANA CLUB UNG HO TANG THIT CHO HOC TRO D.Vi CHUYEN: NGUYEN THI PHUONG ANH
08/05/2017 VNCK – 0592665 200,000.00 IBVCB.0805170805034002.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
08/05/2017 ZZ61 – 0003985 1,500,000.00 Sender:01201001.DD:080517.SHGD:10003109.BO:DAO HOANG TUNG.CK TU 711AD1134401 106 DAO HOANG TUNG. ND: TANG THIT
08/05/2017 ZZ61 – 0003968 300,000.00 Sender:01201001.DD:080517.SHGD:10001101.BO:NGUYEN VAN CUONG.TRE EM KHO KHAN
08/05/2017 ZZ61 – 0003914 500,000.00 Sender:79602002.DD:080517.SHGD:10000022.BO:PHAN TRIEU ANH 089002.GOP QUY TRO NGHEO VUNG C AO
08/05/2017 XJ41 – 0005150 500,000.00 IBPS/SE:01311001.DD:080517.SH:18883505.BO:NGUYEN THI KIM LIEN.TANG THIT CHO HS
08/05/2017 YM18 – 0000024 1,000,000.00 TRAN GIANG NAM TANG THIT GD TIEN MAT
08/05/2017 J633 – 0006221 600,000.00 Sender:79302001.DD:080517.SHGD:10001050.BO:HOANG THU PHUONG.(CKRMNO: 036217050582209)TANG THIT LON CHO HOC SINH (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
08/05/2017 J633 – 0005520 400,000.00 Sender:01311001.DD:080517.SHGD:18882143.BO:PHAM ANH TUAN.TANG THIT CHO HS
08/05/2017 ZZ61 – 0003357 100,000.00 Sender:01311001.DD:080517.SHGD:18883288.BO:TRUONG DAC HUY.TANG THIT CHO HS
08/05/2017 VNCK – 0585804 1,000,000.00 IBVCB.0805170889235001.Bui Duc Kien Ung ho CCT
08/05/2017 ZZ61 – 0003084 510,000.00 Sender:01202001.DD:080517.SHGD:10001364.BO:NGUYEN KIM SAO.995217050801478 TANG THIT CHO TRE VUNG CAO
08/05/2017 ZZ61 – 0003076 300,000.00 Sender:01202001.DD:080517.SHGD:10001233.BO:DO THANH TUAN.995217050850299 TANG THIT CHO H OC SINH
08/05/2017 ZZ61 – 0003049 2,000,000.00 Sender:01202001.DD:080517.SHGD:10000611.BO:TRAN TON HUNG.995217050801673 UNG HO TANG TH IT HEO CHO HOC SINH VUNG CAO
08/05/2017 VNCK – 0582355 100,000.00 IBVCB.0805170859117001.Ung ho Com co thit cho tre em ngheo cung cao
07/05/2017 VNCK – 0566160 1,000,000.00 IBVCB.0705170737225005.NGAN ANH SG CHO THIT
07/05/2017 VNCK – 0560331 200,000.00 IBVCB.0705170494395001.Pham thi thanh tuyen Xx
07/05/2017 MBVP – 0829788 1,000,000.00 MBVCB2004815.tang thit.CT tu 0721000601513 HAN MY VAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
07/05/2017 VNCK – 0555947 200,000.00 IBVCB.0705170850179001.Thanh Nguyen Q. Tan Binh, TP.HCM CCT
07/05/2017 VNCK – 0555230 500,000.00 IBVCB.0705170808805007.Pham Thu Ha Ung ho com co thit cho tre em vung cao
07/05/2017 VNCK – 0554726 500,000.00 IBVCB.0705170948529001.TANG THIT CHO HS
07/05/2017 VNCK – 0554411 200,000.00 IBVCB.0705170264413002.TANG THIT CHO HS
07/05/2017 MBVP – 0825923 200,000.00 MBVCB2000266.tang thit .CT tu 0071001628664 NGUYEN THi MiNH HA toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
07/05/2017 MBVP – 0825455 300,000.00 MBVCB1999710.tang thit.CT tu 0071003209220 PHAM QUANG ViNH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
07/05/2017 VNCK – 0548860 1,000,000.00 IBVCB.0705170175353001.tang thit
07/05/2017 VNCK – 0548142 500,000.00 IBVCB.0705170506675001.Tang thit
07/05/2017 VNCK – 0547385 1,000,000.00 IBVCB.0705170137375001.Ung Ho du an tang lon hoi
07/05/2017 VNCK – 0546802 2,000,000.00 IBVCB.0705170508987001.Trinh quang dung tang thit cho hs
07/05/2017 VNCK – 0546206 500,000.00 IBVCB.0705170731495001.TANG THIT CHO HS
07/05/2017 MBVP – 0816812 250,000.00 MBVCB.1989633.Tang thit cho cac em vung cao.CT tu THL toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
06/05/2017 VNCK – 0460423 2,000,000.00 IBVCB.0505170338634001.TANG THIT CHO HS
06/05/2017 VNCK – 0496806 300,000.00 IBVCB.0605170700094001.Oanh TANG THIT CHO HS
06/05/2017 VNCK – 0490093 1,000,000.00 IBVCB.0605170782976003.Chuyen tien
06/05/2017 VNCK – 0484576 300,000.00 IBVCB.0605170807854006.Thu Hoai HCM ca nhan
06/05/2017 VNCK – 0461517 400,000.00 IBVCB.0605170070806001.NTMK ung ho quy CCT
06/05/2017 VNCK – 0515192 1,000,000.00 IBVCB.0605170880410001.HO THI NGOC 05 Hung Vuong Buon Ma Thuot Ung ho Quy Hoc tro ngheo vung cao
06/05/2017 MBVP – 0808232 1,000,000.00 MBVCB1979431.trang nguyen ung ho quy.CT tu 0421000435088 VU THi BAO HUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
06/05/2017 MBVP – 0778716 500,000.00 MBVCB.1945276.tang thit.CT tu Dung toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
06/05/2017 MBVP – 0775402 500,000.00 MBVCB1941417.Tang thit cho hs.CT tu 0011004289059 HOANG THi PHUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
06/05/2017 MBVP – 0774806 500,000.00 MBVCB1940715.Tang thit cho hoc sinh.CT tu 0071004718758 TRAN NGOC THAi HiEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
05/05/2017 VNCK – 0389794 200,000.00 IBVCB.0505170872175001.TANG THIT
05/05/2017 VNCK – 0389744 500,000.00 IBVCB.0505170160175001.TRINH THI THUY DUONG Hanoi TANG THIT CHO HS
05/05/2017 VNCK – 0388550 700,000.00 IBVCB.0505170129623002.Ong ba va be Phuc Quan tan phu, TP HCM Ung ho quy com co thit
05/05/2017 VNCK – 0384065 200,000.00 IBVCB.0505170684832001.Ha HN TANG THIT
05/05/2017 VNCK – 0383237 500,000.00 IBVCB.0505170860396001.TANG THIT CHO HS
05/05/2017 VNCK – 0382049 500,000.00 IBVCB.0505170620060001.tung Hanoi Tang thit cho hs
05/05/2017 VNCK – 0381972 500,000.00 IBVCB.0505170251612002.Chuyen tien cho quy Com Co Thit
05/05/2017 VNCK – 0380138 200,000.00 IBVCB.0505170993888001.Tang Thit Cho HS
05/05/2017 VNCK – 0376345 2,000,000.00 IBVCB.0505170012146002.Ung ho tro ngheo vung cao
05/05/2017 VNCK – 0371684 1,000,000.00 IBVCB.0505170539072002.TANG THIT CHO HS
05/05/2017 VNCK – 0371677 200,000.00 IBVCB.0505170741872001.TANG THIT CHO HS
05/05/2017 VNCK – 0368891 500,000.00 IBVCB.0505170350292001.TANG THIT
05/05/2017 VNCK – 0366494 500,000.00 IBVCB.0505170368786001.Nguyen Thi Kieu Thu tang thit cho hoc sinh
05/05/2017 VNCK – 0365524 500,000.00 IBVCB.0505170152642001.Tang thit cho hoc sinh
05/05/2017 VNCK – 0365125 200,000.00 IBVCB.0505170791902001.Nguyen Do Kien Cuong Bien Hoa Chuc cac em co cuoc song tot hon
05/05/2017 VNCK – 0363837 400,000.00 IBVCB.0505170403934001.TANG THIT CHO HS
05/05/2017 VNCK – 0362831 200,000.00 IBVCB.0505170388594003.ung ho ung ho
05/05/2017 VNCK – 0362343 500,000.00 IBVCB.0505171021394001.TANG THIT
05/05/2017 VNCK – 0361925 500,000.00 IBVCB.0505170718162001.Tang thit
05/05/2017 VNCK – 0357856 500,000.00 IBVCB.0505170614648001.TANG THIT CHO HS
05/05/2017 VNCK – 0354697 500,000.00 IBVCB.0505170738978001.Pham Quang HN Ung ho cac em co them bua com ngon
05/05/2017 VNCK – 0352974 200,000.00 IBVCB.0505170681706001.TANG THIT CHO HS
05/05/2017 VNCK – 0352570 1,000,000.00 IBVCB.0505170654930001.Pham Ngoc Ha tang thit cho hoc sinh
05/05/2017 VNCK – 0350189 2,000,000.00 IBVCB.0505170971268001.Khanh Tran va Do Thanh Hang Hanoi va Sai Gon TANG THIT CHO HS
05/05/2017 VNCK – 0347572 300,000.00 IBVCB.0505171011080001.n/a n/a Tang Thit
05/05/2017 VNCK – 0346402 500,000.00 IBVCB.0505170932952001.TANG THIT CHO HS
05/05/2017 VNCK – 0345579 200,000.00 IBVCB.0505170971518001.TANG THIT
05/05/2017 VNCK – 0345418 200,000.00 IBVCB.0505170696526001.TANG THIT CHO HS
05/05/2017 VNCK – 0343833 1,000,000.00 IBVCB.0505170564442001.Tang thit
05/05/2017 VNCK – 0343792 200,000.00 IBVCB.0505171023954001.A B Linh&Huong ung ho t5/2017
05/05/2017 VNCK – 0343489 1,000,000.00 IBVCB.0505170481510001.Nguyen, Q7 SG, TANG THIT CHO HS
05/05/2017 VNCK – 0342203 500,000.00 IBVCB.0505170032342001.Nguyen thi Thao Thao California , USA TANG THIT CHO HS
05/05/2017 VNCK – 0340120 500,000.00 IBVCB.0405170824942001.TND Ung ho thit cho cac ban HS ngheo
05/05/2017 VNCK – 0338949 300,000.00 IBVCB.0405170375100001.TANG THIT CHO HS
05/05/2017 VNCK – 0338743 500,000.00 IBVCB.0405170737580002.Hdd The Ky Tang Thit cho HS
05/05/2017 VNAF – 0004159 300,000.00 IBAFT.0403170268911002.Ung ho CCT
05/05/2017 UW49 – 0000025 500,000.00 HOANG MINH DANG, 36 LE NGOC HAN-TPNAM DINH, TANG THIT CHO HS GD TIEN MAT
05/05/2017 RY51 – 0000117 400,000.00 NGUYEN THI TUYET MINH 200K UNG HO THANG 5.2017 VA 200K TANG THIT HOC SINH GD TIEN MAT
05/05/2017 N591 – 0000157 1,000,000.00 VU HUY HIEN TANG THIT CHO HS GD TIEN MAT
05/05/2017 MBVP – 0768275 200,000.00 MBVCB1932924.Tang thit.CT tu 0451000400602 NGUYEN NAM HUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
05/05/2017 MBVP – 0762615 300,000.00 MBVCB.1926375.Tang thit.CT tu tran minh nguyet toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
05/05/2017 MBVP – 0760363 500,000.00 MBVCB1923843.Tran Le Bao Son ung ho TNVC.CT tu 0371000430807 LE THi NGAN PHU toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
05/05/2017 MBVP – 0759754 500,000.00 MBVCB1923087.ung ho quy com co thit.CT tu 0371000405482 DO THi NGOC YEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
05/05/2017 MBVP – 0750144 100,000.00 MBVCB1911945.TANG THiT.CT tu 0061000821493 NGUYEN THi LiEN HUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
05/05/2017 MBVP – 0746994 550,000.00 MBVCB1908310.ung ho vung cao.CT tu 0641000007517 TRAN VAN TRUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
05/05/2017 MBVP – 0737883 100,000.00 MBVCB1897735.Hien Ct.CT tu 0511000430547 VU THAO HiEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
05/05/2017 MBVP – 0726821 300,000.00 MBVCB1884207.Tang thit cho hoc sinh.CT tu 0451000227951 PHAM THi LiEU toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
05/05/2017 K134 – 0000102 6,000,000.00 GIA DINH KAMERON-DEENHAAG HA LAN VA SU SU MI MI GOP TIEN MUA THIT CHO CAC BE GD TIEN MAT
05/05/2017 J633 – 0037148 500,000.00 Sender:01202002.DD:050517.SHGD:10005746.BO:TRAN THI LOAN.TRAN THI LOAN TANG THIT CHO HOC S INH
05/05/2017 J633 – 0022383 300,000.00 Sender:01359001.DD:050517.SHGD:10001182.BO:PHAN LE ANH TUAN.BCIN:FT1712503614:TUANXU. UNG HO THANG 5 CHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO (COM CO THIT).
05/05/2017 J633 – 0018251 500,000.00 Sender:79302001.DD:050517.SHGD:10006254.BO:PHAM THI HANG THUY.(CKRMNO: 110217050587796)CHU YEN TIEN UNG HO VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
05/05/2017 J633 – 0012609 3,000,000.00 Sender:01348002.DD:050517.SHGD:10000271.BO:MS TA THI THU HUONG.TA THI THU HUONG TANG THIT LON SACH CHO HOC SINH VUNG CAO
05/05/2017 J633 – 0010579 100,000.00 Sender:01309001.DD:050517.SHGD:10002263.BO:CAO TIEN CUONG.CK
05/05/2017 J633 – 0008337 200,000.00 Sender:01311001.DD:050517.SHGD:18867722.BO:VU THI QUYNH MAI.TANG THIT
05/05/2017 J633 – 0008094 500,000.00 Sender:79310001.DD:050517.SHGD:10002992.BO:NGUYEN THI HONG VAN.TANG THIT
05/05/2017 J633 – 0007512 2,000,000.00 Sender:79310001.DD:050517.SHGD:10002513.BO:DO KHOI NGUYEN.TANG THIT CHO HS
05/05/2017 J633 – 0006947 1,000,000.00 Sender:79310001.DD:050517.SHGD:10002251.BO:TRINH THI HUE.TANG THIT CHO HS
05/05/2017 J633 – 0003680 200,000.00 Sender:01311001.DD:050517.SHGD:18866666.BO:HOANG THI QUYNH PHUONG.TANG THIT
05/05/2017 9588 – 0006267 200,000.00 IBPS/SE:01604001.DD:050517.SH:10002117.BO:PHAM THI THANH HUYEN.TANG THIT CHO HS CHARGED ETAILS OUR
05/05/2017 8917 – 0001444 1,500,000.00 FTF.CN:9704366800839254017.FrAcc:0081000182641 .ToAcc:0611001917137
05/05/2017 6436 – 0000048 200,000.00 HONG TINH NGHI, TANG THIT CHO HS GD TIEN MAT
05/05/2017 4593 – 0007773 300,000.00 /Ref:P579570{//}/Ref:P579570{//}TANG THIT CHO HS D.Vi CHUYEN:NGUYEN VIET HUNG
05/05/2017 2U33 – 0000127 500,000.00 DO THI PHUONG LAN TANG THIT GD TIEN MAT
05/05/2017 0595 – 0006239 300,000.00 /Ref:P3058624143{//}/Ref:P3058624143{//}B/O:VO THI THU HIEN TANG THIT CHO HS
05/05/2017 ZZ61 – 0013109 1,000,000.00 Sender:01202001.DD:050517.SHGD:10014079.BO:TRAN ANH THU.995217050557276 TANG THIT
05/05/2017 ZZ61 – 0013005 500,000.00 Sender:79310001.DD:050517.SHGD:10015034.BO:NGO VAN GIANG.TANG THIT
05/05/2017 ZZ61 – 0012244 300,000.00 Sender:01314001.DD:050517.SHGD:10003244.BO:NGUYEN THI THUY NGA.TANG THIT
05/05/2017 ZZ61 – 0011941 300,000.00 Sender:01202001.DD:050517.SHGD:10012271.BO:VU THI HONG NGOC.995217050556474 ME BE BONG B ON UNG HO CAC BE
05/05/2017 ZZ61 – 0011888 1,000,000.00 Sender:01314001.DD:050517.SHGD:10003007.BO:TRUONG THI HOANG YEN.TANG THIT CHO HS
05/05/2017 ZZ61 – 0011406 200,000,000.00 Sender:01313007.DD:050517.SHGD:10000573.BO:QUY VI TAM VOC VIET.QUY VI TAM VOC VIET CHUYEN TIEN TAI TRO DIEM TRUONG THAM PUNG
05/05/2017 ZZ61 – 0010879 1,000,000.00 Sender:01201001.DD:050517.SHGD:10010468.BO:DO ANH THU.TANG THIT CHO HS
05/05/2017 ZZ61 – 0010211 500,000.00 Sender:01314001.DD:050517.SHGD:10002299.BO:NGUYEN THI THANH HUONG.TANG THIT CHO HS
05/05/2017 ZZ61 – 0009623 500,000.00 Sender:01311001.DD:050517.SHGD:18872513.BO:DOAN KIM DUNG.TANG THIT
05/05/2017 ZZ61 – 0009567 500,000.00 Sender:01202001.DD:050517.SHGD:10009919.BO:PHAM THANH DUNG.995217050555349 TANG THIT CHO HS
05/05/2017 ZZ61 – 0008224 500,000.00 Sender:01202001.DD:050517.SHGD:10008264.BO:PHAM THU HIEN.995217050554595 TANG THIT CHO H OC SINH
05/05/2017 ZZ61 – 0006492 500,000.00 Sender:79307006.DD:050517.SHGD:10007383.BO:NGUYEN HUONG LAN.IBTANG THIT CHO HS
05/05/2017 ZZ61 – 0005869 200,000.00 Sender:79201001.DD:050517.SHGD:10002637.BO:NGUYEN THANH TAM.TANG THIT
05/05/2017 ZZ61 – 0005620 500,000.00 Sender:01202001.DD:050517.SHGD:10004081.BO:LY THU QUYEN.995217050503176 TANG THIT LON CH O HS VUNG CAO
05/05/2017 ZZ61 – 0005155 1,000,000.00 Sender:01348002.DD:050517.SHGD:10000416.BO:MR PHAM ANH DUC.PHAM ANH DUC CHUYEN KHOAN TANG THIT
05/05/2017 ZZ61 – 0005128 500,000.00 Sender:01202001.DD:050517.SHGD:10003363.BO:CONG THI HA QUYEN.995217050551868 TANG THIT
05/05/2017 ZZ61 – 0005127 5,000,000.00 Sender:01202001.DD:050517.SHGD:10003350.BO:NGUYEN KHA THOA.995217050551884 TANG THIT VUN G CAO
05/05/2017 ZZ61 – 0005017 500,000.00 Sender:01360002.DD:050517.SHGD:10000383.BO:NGUYEN QUOC HUNG.TANG THIT CHO HOC SINH
05/05/2017 ZZ61 – 0005008 200,000.00 Sender:01202001.DD:050517.SHGD:10002924.BO:NGUYEN THI MAI THANH.995217050551470 MAI THAN H TANG THIT CHO HS
05/05/2017 ZZ61 – 0004776 1,000,000.00 Sender:01202001.DD:050517.SHGD:10002332.BO:NGUYEN THI HUONG THAO.995217050550782 UNG HO
05/05/2017 ZZ61 – 0004590 200,000.00 Sender:79303001.DD:050517.SHGD:10005969.BO:LE THI THU HIEN.TANG THIT CHO HS
05/05/2017 ZZ61 – 0004321 500,000.00 Sender:01201001.DD:050517.SHGD:10002374.BO:PHAM THI PHUONG THAO.CK TU 711A10954579 160 PHA M THI PHUONG THAO. ND: TANG THIT CHO HOC SINH
05/05/2017 ZZ61 – 0004266 1,000,000.00 Sender:48304001.DD:050517.SHGD:10000311.BO:LE THA�NH TRUNG.TANG THIT TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN BA DINH
05/05/2017 ZZ61 – 0003714 1,000,000.00 Sender:79303001.DD:050517.SHGD:10004690.BO:VO MINH LUAN.TANG THIT
05/05/2017 ZZ61 – 0003380 500,000.00 Sender:01201001.DD:050517.SHGD:10001153.BO:PHAM DUC TOAN.TANG THIT CHO HS
05/05/2017 ZZ61 – 0003219 300,000.00 Sender:01201003.DD:050517.SHGD:10000082.BO:TRAN THI MINH LUONG.TANG THIT CHO HS
05/05/2017 ZZ45 – 0007515 1,000,000.00 Sender:79310001.DD:050517.SHGD:10008748.BO:NGUYEN THI NGUYET ANH.TANG THIT CHO HS
05/05/2017 ZZ45 – 0007174 500,000.00 Sender:79310001.DD:050517.SHGD:10007292.BO:NGUYEN MINH CUONG.TANG THIT
05/05/2017 ZZ01 – 0009520 1,000,000.00 Sender:01202001.DD:050517.SHGD:10012196.BO:NGUYEN THI THU HOA.995217050508633 CT
05/05/2017 ZZ01 – 0007304 200,000.00 Sender:79334001.DD:050517.SHGD:10001887.BO:NGUYEN DA THAO 0842358.UNG HO COM CO THIT. CUA IT LONG NHIEU. MONG BAC TUAN KHOE DE GIUP TRE VUNG CAO (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI BADINH
05/05/2017 ZZ01 – 0003050 200,000.00 Sender:01202001.DD:050517.SHGD:10000125.BO:VU THI HONG PHUC.995217050500588 UNG HO COM C O THIT T5.2017
05/05/2017 YR80 – 0000016 10,000,000.00 nguyen thi hue – cty cp tu van dau tu thanh nam ung ho quy tro ngheo vung cao GD TIEN MAT
05/05/2017 YP86 – 0006699 300,000.00 /Ref:PNTTMQ51831{//}/Ref:PNTTMQ51831{//}TT VNMQ51831 TANG THIT CHO HS D.Vi CHUYEN:MS TRAN THI HOANG ANH
05/05/2017 XJ42 – 0005153 1,000,000.00 IBPS/SE:79307006.DD:050517.SH:10000707.BO:VUONG THAI LONG.IBTRUONG LE MINH TRUNG HO TRO
05/05/2017 VNCK – 0452966 500,000.00 IBVCB.0505170616980003.Nguyen Van Nghia tang thit
05/05/2017 VNCK – 0449175 500,000.00 IBVCB.0505170213376001.TANG THIT CHO HS
05/05/2017 VNCK – 0446262 1,000,000.00 IBVCB.0505171004833001.Bui Thu Thuy T6-2401 TimesCity TANG THIT
05/05/2017 VNCK – 0446254 100,000.00 IBVCB.0505170555941001.Quyen gop quy co thit cho tre em vung cao
05/05/2017 VNCK – 0441419 300,000.00 IBVCB.0505170853305002.3tfamily ung ho
05/05/2017 VNCK – 0431923 1,000,000.00 IBVCB.0505170949073002.Gia dinh Ca Chua & Dua Hau ung ho quy Com Co Thit, chuong trinh thit heo cho vung cao.
05/05/2017 VNCK – 0431644 500,000.00 IBVCB.0505170384277001.TANG THIT CHO HS
05/05/2017 VNCK – 0427126 1,000,000.00 IBVCB.0505170537345001.Tang thit cho HS
05/05/2017 VNCK – 0426848 1,000,000.00 IBVCB.0505170316057003.Tran Thu Ha Ung Ho
05/05/2017 VNCK – 0424526 100,000.00 IBVCB.0505170412943003.Nguoi hao tam Ha Noi Com co thit
05/05/2017 VNCK – 0408282 500,000.00 IBVCB.0505170741607001.TANG THIT
05/05/2017 VNCK – 0408225 500,000.00 IBVCB.0505170482031003.Tran Ngoc Yen Ha Noi Tang thit cho hoc sinh
05/05/2017 VNCK – 0401735 500,000.00 IBVCB.0505170606135002.Tang thit cho HS vung cao
05/05/2017 VNCK – 0398509 500,000.00 IBVCB.0505170999119001.Giau ten Ung ho CCT – May17
05/05/2017 VNCK – 0398028 1,000,000.00 IBVCB.0505170044275001.Ung ho quy
05/05/2017 VNCK – 0394490 500,000.00 IBVCB.0505170283105001.TANG THIT CHO HS
05/05/2017 VNCK – 0393431 300,000.00 IBVCB.0505170575321001.TANG THIT CHO HS
05/05/2017 VNCK – 0392548 1,000,000.00 IBVCB.0505170787429001.Tang thit cho hoc sinh
05/05/2017 VNCK – 0392217 200,000.00 IBVCB.0505170628873002.Hoang Hanh VCN ung ho

Comments are closed.