Nhiều người thường có đánh giá mang nặng cảm tính hoặc do thiếu thông tin hoặc do không chịu tìm hiểu kỹ nên chưa hiểu rõ những thay đổi rất rõ nét trong hệ thống y tế Việt Nam từ khi bà Tiến lên làm Bộ trưởng

Nhiều người thường có đánh giá mang nặng cảm tính hoặc do thiếu thông tin hoặc do không chịu tìm hiểu kỹ nên chưa hiểu rõ những thay đổi rất rõ nét trong hệ thống y tế Việt Nam từ khi bà Tiến lên làm Bộ trưởng

Nhiều người thường có đánh giá mang nặng cảm tính hoặc do thiếu thông tin hoặc do không chịu tìm hiểu kỹ nên chưa hiểu rõ những thay đổi rất rõ nét trong hệ thống y tế Việt Nam từ khi bà Tiến lên làm Bộ trưởng. Không phải ngẫu nhiêu mà tớ đánh giá bả là người có bản lĩnh, dám nói, dám làm và thực hiện được nhiều chính sách có thể nói là làm thay đổi tận gốc hệ thống y tế Việt Nam.
Một trong những chính sách quan trọng nhất mà bả làm được dù gặp rất nhiều phản đối là việc tăng…
Continue Reading

Comments are closed.