Hỡi đồng bào cả nước

Hỡi đồng bào cả nước

Hỡi đồng bào cả nước,
Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền yêu Đảng. Nhà nước mối tạo cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền cha truyền con nối, quyền rút kinh nghiệm và quyền mưu cầu quà cáp.

Comments are closed.