Có một điều chắc các bạn không biết

Có một điều chắc các bạn không biết

Có một điều chắc các bạn không biết …
Trước khi làm nghệ thuật , 8 năm trứơc thằng Mon từng là một vận động viên …
… Nhớ khoảng thời gian đó ghê … Nên giờ Đi đâu thấy hố cát là bay ra phóng liền …
Mặc quần nên hơi cấn 55555

Comments are closed.