Cơ hội cộng tác nghiên cứu cho các nhà nghiên cứu trong nam làm về nông dân

Cơ hội cộng tác nghiên cứu cho các nhà nghiên cứu trong nam làm về nông dân

Cơ hội cộng tác nghiên cứu cho các nhà nghiên cứu trong nam làm về nông dân – ngư dân và quản lý tài nguyên thiên nhiên:
***
Xin gửi thông tin về cơ hội cộng tác với nhóm nghiên cứu Pháp dành cho những nhà nghiên cứu ở Sài Gòn hoặc các tỉnh phía Nam, sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, quen với các kĩ thuật định tính.
Thông tin sơ bộ như dưới đây (tiếng Anh và tiếng Pháp).
Xin các bạn đọc kĩ và nếu thấy thực sự phù hợp thì gửi CV tiếng Anh hoặc tiếng Pháp vào mail idsaprojects@yahoo.com.
Trong thư xin nêu rõ các bạn có bao nhiêu năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này hoặc gần với lĩnh vực này. Xin đừng gửi mail lấy được, họ thực sự bận và không có nhiều thời gian lọc thư.
[EN] I am currently working on the use and management of natural resources by peasants and fishermen. As they use the forest, the resources of the rivers and the sea, what their local knowledge is and how these knowledge and uses are organized with a more or less sustainable management. I also work on the way in which peasants and fishermen imagine the natural environment and the different ways of maintaining it. I have already done some surveys in the province of Vung Tau, Kien Giang and Kon Tum. I am looking forward to Vietnamese partners who work on topics close to mine.
[FR] Je travaille actuellement sur l’usage et la gestion des ressources naturelles par les paysans et pécheurs. Comme ils utilisent la forêt, les ressources des rivières et de la mer, quelles sont leurs connaissances locales et comment ces connaissances et ces usages s’organisent avec une gestion plus ou moins durable. Je travaille aussi sur la manière dont les paysans et pécheurs se représentent le milieu naturel et les différentes manières de l’entretenir. J’ai déjà fait quelques enquêtes dans la province de Vung Tau, Kien Giang et de Kon Tum. J’ai besoin de partenaires vietnamiens qui travaillent sur des thèmes proches de miens.

Comments are closed.