Choáng đấy

Choáng đấy

Choáng đấy . Mình và con mình thì không sao , nhưng cháu và chắt mình thì phải đi dời khỏi trái đất nếu không muốn bị diệt vong . Đi đâu ? Tới hành tinh nào nhỉ ? Khi các hành tinh có sự sống thì lại có thể đang sở hữu bằng người ngoài hành tinh có nền văn minh hơn chúng ta cả bao nhiêu năm , và họ coi chúng ta như cách chúng ta coi mấy con vi trùng , vi khuẩn .

Comments are closed.